Forbod mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygningar

Forbod mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygningar

Frå 1.1.2020 har Stortinget vedteke at forbodet skal gjelda. Det er utarbeida eigen rettleiar:

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/fossil-fyringsolje-til-oppvarming-av-bygninger-forbudt/

 

Kommunane er ansvarleg myndigheit for å følge opp forbodet mot fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygningar. Dette medfører at kommunen kan gjennomføra kontrollar.

 

Er det spørsmål ta kontakt med kommunen.