Kunngjering av vedteken detaljreguleringsplan på Garen - Gnr. 18, bnr. 286

Kunngjering av vedteken detaljreguleringsplan på Garen - Gnr. 18, bnr. 286

Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar på Garen, gnr. 18, bnr. 186, med PlanID 2019004, blei vedteken i Eidfjord kommunestyre den 31.08.2020, sak 19/788. Reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Planen opnar for å byggja 8 nye frittliggande fritidsbustadar på eigedom 18/286.

Plandokument

Alle plandokumenta er tilgjengeleg i kommunens planregister

Rett til å klaga på vedtaket

Berørte partar har rett til å klaga på vedtaket jr. pbl. §1-9. Frist frist for å klaga på vedtaket er ette forvaltningslova §29 satt til 02.10.2020.

Eventuelle klagar skal sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord. Merk sendinga med saksnr 19/788.

Kontakt

Åsmund Aarsand
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 67 36 58
Mobil 481 42 590