Regionalt kulturfond Hardanger 2019

Regionalt kulturfond Hardanger 2019

Hardangerkommunane deler ut kr 100.000,- i felleskap for å stimulera kulturutvikling i Hardanger.

Søknad skal sendast til Hardangerrådet på post@hardangerraadet.no 

www.hardanger.com

RETNINGSLINJER FOR REGIONALT KULTURFOND HARDANGER, av 12.06.2017

Retningslinjer for søknadane er :
1. Nye tiltak skal prioriterast.
2. Det skal leggast vekt på at tiltaka fremjar regionalt samhald og samhandling, og såleis styrkjer Hardangerkjensla.
3. Tiltaka må femna om fleire kommunar og vera i Hardanger.
4. Det bør leggast vekt på at tiltaka fremjar næringsutvikling.
5. Krav til søknaden og sakshandsaminga: Søknadane må innehalda minst følgjande opplysningar:
a) Ansvarleg søkjar (person, ansvarleg selskap, frivillig organisasjon)
b) Skildring av tiltaket sin ide og målsetjingar
c) Budsjett
d) Finansieringsplan Dersom prosjektet går over fleire år , skal budsjett og finansieringsplan vera periodisert.
6. Avgrensingar Regionalt kulturfond skal som hovedregel ikkje nyttast som garanti for lån/ til lån eller som driftstilskot. Det kan som regel ikkje ytast tilskot ut over 1/3 av finansieringa.
7. Søknadsfrist er 01.06.2019

http://www.hardanger.com/hardangerr%C3%A5det/nyhende/regionalt-kulturfond-hardanger-2019?nd=1616899103