Spørjeundersøking for næringsdrivande

Spørjeundersøking for næringsdrivande

Får du som næringsdrivande den støtta du treng frå Eidfjord kommune?

Strategisk næringsplan

Det skal lagast ein ny strategisk næringsplan for Eidfjord kommune. Arbeidet med den er planlagt med følgjande element:

  1. Kartleggja no-situasjon
  2. Strategiar for å leggja til rette for fleire arbeidsplassar i eksisterande næringsliv
  3. Strategiar for å leggja til rette for nyetableringar
  4. Kartleggj og føreslå nye område/areal for næringsutvikling

Formål

Formålet med denne spørjeundersøkinga er å kartleggja no-situasjonen, og be om svar på korleis dei kommunale verkemidla vert nytta og effekten av dei.

Spørjeundersøking

Me ynskjer at dei som driv næring i kommunen går inn på linken og svarar på undersøkinga

Spørjeundersøking