Tilskot drenering og SMIL

Tilskot drenering og SMIL

Fristar for søknad om tilskot til drenering av jorbruksjord og SMIL

Søknadsfrist

Søknadsfrist for både ordningane i Eidfjord er sett til 1.juni.

Drenering

Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta kan søkja om tilskot til drenering. Eigarar av jordbruksareal som vert leigd ut kan òg få tilskot.

Søknad

Søknad om drenering skal søkjast på gjennom digital løysing via altinn, på same vis som PT, RMP og liknande. 

Link til digitale søknadsskjema på Altinn

Sjå elles lenker til forskrifta og rundskriv Landbruksdirektoratet sine nettsider

SMIL

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handlar om å gjennomføre miljøtiltak utover det som er forventa av vanleg jordbruksdrift. Førmålet med SMIL er å fremje natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusera forureining frå jordbruket.

Link til digitale søknadsskjema på Altinn

Sjå nærare informasjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider