Eidfjord Kommune

Dispensasjon fra krav om godkjent ettersøkshund – Hardangervidda 2022

Dispensasjon fra krav om godkjent ettersøkshund – Hardangervidda 2022

Miljødirektoratet dispenserer fra krav om godkjent ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr inne i Hardangervidda villreinområde i 2022. Vi orienterer samtidig om tilskudd til utflyging av slakt, og utvida jakttid for elg og hjort.

(Tekst: Miljødirektoratet)

Vedtak

Miljødirektoratet dispenserer fra forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (utøvelsesforskriften) § 23, og gir jaktlag og personer som jakter alene inne i Hardangervidda villreinområde dispensasjon fra kravet om godkjent ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr, jf. § 39 i samme forskrift. Dispensasjonen gjelder for jaktåret 2022/2023. Vi presiserer at det ikke gis dispensasjon fra ettersøksplikten som er beskrevet i utøvelsesforskriften § 27.

Bakgrunn for saken

Miljødirektoratet har tidligere bedt kommuner og fylkeskommuner komme med innspill til tiltak som kan øke fellingen av elg og hjort inne i Hardangervidda villreinområde. Hensikten er å redusere risikoen for at elg og hjort smittes av skrantesjuke, og hindre spredning av sykdommen. Fritak for bruk av ettersøkshund i vanskelig tilgjengelige områder, er ett av tiltakene som er forslått.

Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Dersom godkjent ettersøkshund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Hva som anses som "rimelig tidsrom" er definert i forskriftens veileder som fire timer. Se nærmere beskrivelse i utøvelsesforskriften § 23 med tilhørende veiledning. Det er ikke samme krav i forbindelse med jakt på villrein.

Miljødirektoratets vurderinger

Bruk av ettersøkshund skal ivareta dyrevelferd, blant annet gjennom å bidra til at skadeskutte dyr gjenfinnes og avlives så raskt som mulig. På Hardangervidda kan stor avstand til infrastruktur gjøre det vanskelig å oppfylle kravet om tilgang til godkjent ettersøkshund i enkelte områder.

Dagens alvorlige og særskilte situasjon gjør at nye elementer må tas inn i vurderingen av hva som er definert som "rimelig tid", og i fjor vurderte Miljødirektoratet at "rimelig tid" i utøvelsesforskriften § 23 kan tolkes til å være over fire timer for elg- og hjortejakta i de delene av Hardangervidda hvor avstand til vei var stor. Det ble likevel påpekt at kravet om ettersøkshund fremdeles var til hinder for felling av andre hjorteviltarter på vidda.

I 2022 starter villreinjakta samtidig som elg- og hjortejakta i kommuner med areal i Hardangervidda villreinområde. Enkelte jegere vil ha mulighet til å felle flere hjorteviltarter når de er på fjellet, og for noen vil det være mulig å for eksempel felle en elg som påtreffes under villreinjakt. Det er ikke krav til ettersøkshund for villreinjegere, blant annet grunnet bedre mulighet til å ha oversikt over påskutt dyr i åpnet fjellterreng.

Dersom jakt på elg, rådyr eller hjort foregår i åpent fjellandskap, er det også større sannsynlighet for å observere hvor dyret går sammenlignet med tett skogsterreng. I dette tilfellet mener Miljødirektoratet at viktigheten av å hindre spredning av skrantesjuke til norske elg- og hjortebestander veier tungt, og vi viser til myndighetenes mål om å bekjempe, og om mulig utrydde, skrantesjuke, jf. rapport om mål, strategi og tiltak for håndtering av skrantesjuke i Norge etter positivt funn på Hardangervidda september 2020.

For å prøve å øke uttaket av elg, men også eventuelle hjort og rådyr på Hardangervidda, dispenserer Miljødirektoratet fra kravet i utøvelsesforskriften § 23. Det vil si at jaktlag eller enkeltjegere kan felle/prøve å felle elg, hjort og rådyr inne på Hardangervidda uten å ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Vi bemerker at det ikke gis fritak fra pliktene i utøvelsesforskriften § 27.

Det vil si at jeger eller jaktlag skal gjennomføre ettersøk etter påskutt vilt, selv om det ikke er krav om godkjent ettersøkshund. Som vanlig kreves det at jeger/jaktlag har fellingstillatelse på den aktuelle arten. Vi presiserer at dispensasjonen er begrunnet med behov for å redusere faren for spredning av klassisk skrantesjuke i kombinasjon med større utilgjengelige, men relativt oversiktlige, områder på Hardangervidda.

I områder hvor det normalt drives elg-, rådyr- og/eller hjortejakt, gjelder ikke denne dispensasjonen, og jaktlag eller personer som jakter alene må ha tilgang til godkjent ettersøkshund i tråd med utøvelsesforskriften.

Klagerett

Dere kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere har mottatt dette brevet. Klagen sendes til Miljødirektoratet.

Helikoptertransport

Miljødirektoratet vil samtidig orientere om at det også i år er opprettet en ordning hvor jegere
kan søke om tilskudd til utfrakt av slakt av villrein, elg eller hjort som felles i Hardangervidda
villreinområde. Tilbudet gjelder i perioden 15. august og ut året. Målet er å legge til rette for at
jegere kan øke uttaket av hjortevilt på Hardangervidda. Mer informasjon om ordningen: Tilskudd til jegere: utflyging av slakt fra Hardangervidda - Hjorteviltportalen.

Utvidet jakttid

Jakttid på elg og hjort er 15. august – 23. desember og 1. januar - 31. januar for kommuner på og
rundt Hardangervidda og Nordfjella villreinområder. Se hele forskriften her: Forskrift om utvidet jakttid for elg og hjort i perioden 15. august 2022-31. januar 2025 - Lovdata.

Jaktstart på villrein er 15. august i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7. Se mer info her: Utvider jakttid på villrein, elg og hjort - Hjorteviltportalen.

Informasjon til vald

Vi ber kommunene og andre hjelpe oss med å informere valdansvarlige og jegere på hensiktsmessig måte om tiltakene.