Eidfjord Kommune

Høyring - forslag til endringar i CWD-soneforskrifta

Høyring - forslag til endringar i CWD-soneforskrifta

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet med dette forslag om endringar i CWD-soneforskrifta på høyring. Regelendringane gjeld bruk av salt til beitedyr i Nordfjella.

Høyringsbrev, forskriftsutkast og liste over høyringsinstansar ligg på Mattilsynet si heimeside:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/cwd_forslag_til_endringer_i_reglene_for_bruk_av_salt_til_beitedyr_i_nordfjella.37339

Kommentarar til høyringa, merka med saksnummer 2020/6200, skal sendast inn via same side. Alle høyringssvar vil verta offentleggjorde same stad.

Høyringsfrist: 9. mars 2020.

Kontaktpersonar i Mattilsynet:

Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 84 33

Kristin Ruud Alvseike, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 85 38