Eidfjord Kommune

Ordningar for reinsjakta 2020

Ordningar for reinsjakta 2020

Eidfjord fjellstyre har vedteke slike ordningar for reinsjakta 2020

 • Det vert trekt rekkefølgje for tildeling. Utflytte eidfjordingar under 30 år vert trekt fyrst på varamannslista.
 • Med atterhald om tilrådd kvote vert endeleg, vert det tildelt pakke med 1 fritt dyr og 1 bukk 2½ år og eldre.
 • Det vert å tildela inntil 130 jegerar på Eidfjord statsallmenning utanom dei jegerane som vert tildelt løyve frå Ullensvang fjellstyre til bruk på Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågenvassdraget.
 • Det vert å oppretta kortbank som skissert i saksutgreiinga dersom det er ynskje om dette frå dei andre fjellstyra. Det vert og å oppretta lokal kortbank for jegerar som er tildelt fellingsløyve i utgangspunktet. Vilkåra for ordninga vert å handsama i eigen sak.
 • Jegerar som søkjer for seint vert ikkje tildelt løyve. Innanbygds som søkjer for seint, men før 10. mai, vert gitt tilbod om kort mot eit gebyr på kr 500,-. Søkjarar etter 10. mai vert å avvisa.
 • Innanbygds ungdom som har lov til å delta i opplæringsjakt (fyller 16 år i år og er under 18 år) får tildelt eit fellingsløyve til pris av fellingsavgifta (kr 308,- for vaksne dyr). Fellingsløyve gjeld fritt dyr.
 • Tildelte fellingsløyve vert utlevert i ekspedisjonen, betaling skal skje med bankkort og mot framvising av godkjent jegeravgiftskort.
 • Det vert kravd kr 200,- i ekspedisjonsgebyr frå dei som ynskjer betaling skal gjerast via bankgiro eller kontant, og fellingsløyve skal sendast.
 • Det vert ikkje ordning med økonomisk refusjon for innleverte kort før og under jakta.
 • Fjellstyret kjøper inn 100 stk Villreinen til utdeling til innanbygds jegerar.
 • 17 mai-komiteen får 1 bukkekort som premie i 17. mai-arrangementet under føresetnad av at det vert arrangert konkurransar.
 • Jakttida vert f.o.m. 20.08 t.o.m. 27.09 sør for Rv7, nord for Rv7 vert jakttida for Nordfjella å følgje.
 • Nattefredinga vert frå kl 19.00 til kl 07.00.
 • Det kan vera inntil 3 medlemer på jaktlaget. Kvar jeger må vera tildelt fellingsløyve.
 • Jaktlag kan vera samansett av inn- og utanbygdsbuande, med krav at alle må vera tildelt fellingsløyve stempla Ha-283. Frist for innsending av jaktlag til fjellstyret for godkjenning er 10. august. Ungdom i opplæringsjakt kan ikkje vera med på jaktlag.
 • Fellingsløyve skal vera innlevert fjellstyret seinast 5.10. Ved gjenteke brot kan dette medføra reaksjonar frå fjellstyret.
 • Innabygds jegerar med kort tildelt frå fjellstyret kan nytta kort frå private vald i Eidfjord på statsallmenningen. Utover dette vert det ikkje tillate fellingsløyve frå andre vald brukt på Eidfjord statsallmenning.
 • Berre innanbygds jegerar og jegerar frå gamla Ullensvang herad med fellingsløyve stempla Ha- 283 kan nytta Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågenvassdraget (utanfor fredningssona).
 • Eventuell justering av fredningssona vert å ta stilling til I møte 14. Mai.
 • Pris innanbygds:
  Fritt dyr, kr. 1200,- 
  Bukk 2½ år, kr 1000,-
  Utanbygdsbuande betalar dobbel pris.