Eidfjord Kommune

Ordningar for reinsjakta 2020

Ordningar for reinsjakta 2020

Eidfjord fjellstyre har vedteke slike ordningar for reinsjakta 2020

 Vedtekne ordningar for reinsjakta 2020

 • Det vert tildelt inntil 130 jegerar på Eidfjord statsallmenning utanom dei jegerane som vert tildelt løyve frå Ullensvang fjellstyre til bruk på Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågenvassdraget.
   
 • Det vert å oppretta kortbank på fellingsløyve som ikkje vert løyst ved ordnær tildeling. Innanbygds kan så langt det er ledige fellingsløyve kjøpa eit og eit fellingsløyve til innanbygds pris. Løyva kan brukast på Eidfjord statsallmenning under føresetnad av at kjøpar har fått tildelt fellingsløyve frå fjellstyret ved ordinær tildeling.
  Utanbygds kan kjøpa pakke med 1 fritt dyr og 1 bukk 2½ år og eldre for kr 5 000,-. Fellingsløyva kan ikkje brukast på Eidfjord statsallmenning.
   
 • Tildelte fellingsløyve vert utlevert i ekspedisjonen etter 8. august, betaling skal skje med bankkort og mot framvising av godkjent jegeravgiftskort.
  - Det vert kravd kr 200,- i ekspedisjonsgebyr frå dei som ynskjer betaling skal gjerast via bankgiro eller kontant, og fellingsløyve skal sendast.
  - Det vert ikkje ordning med økonomisk refusjon for innleverte kort før og under jakta.
   
 • Jakttida vert f.o.m. 20.08 t.o.m. 27.09 sør for Rv7, nord for Rv7 vert jakttida 20.08 t.o.m. 20.09.
  - Nattefredinga vert frå kl 19.00 til kl 07.00.
   
 • Det kan vera inntil 3 medlemer på jaktlaget. Kvar jeger må vera tildelt fellingsløyve.
  - Jaktlag kan vera samansett av inn- og utanbygdsbuande, med krav at alle må vera tildelt fellingsløyve stempla Ha-283. Frist for innsending av jaktlag til fjellstyret for godkjenning er 10. august. Ungdom i opplæringsjakt kan ikkje vera med på jaktlag.
  - Innabygds jegerar med kort tildelt frå fjellstyret kan nytta kort frå private vald i Eidfjord på statsallmenningen. Utover dette vert det ikkje tillate fellingsløyve frå andre vald brukt på Eidfjord statsallmenning.
   
 • Fellingsløyve skal vera innlevert fjellstyret seinast 5.10. Ved gjenteke brot kan dette medføra reaksjonar frå fjellstyret.
   
 • Berre innanbygds jegerar og jegerar frå gamla Ullensvang herad med fellingsløyve stempla Ha- 283 kan nytta Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågenvassdraget (utanfor fredningssona).

Fredningssona:

Vilkår til fredningsordninga vist på vedlagte kart:

 • Fredningssona gjeld for 2020
 • Fredningssona, som skildra over, kan opphevast gitt desse vilkåra:
   - Oppheving kan i vurderast etter 1. september
  - Hovudtyngda av villreinen skal stå lenger vest enn fredningssona. Dette skal stadfestast frå oppsynssentralen på Skinnarbu
  - Vedtak om opning kan gjerast som tlf-møte og kan setjast i verk med slik tidsmargin at naudsynt varsling til jegerar og oppsyn er gjennomført

Prisar

 • Innanbygds: Fellingsløyve for fritt dyr, kr. 1200,-  bukk 2½ år og eldre, kr 1000,-      
 • Utanbygdsbuande betalar dobbel pris.

Fredningssona (PDF, 511 kB)

Jaktområde utanbygds jegrar (PDF, 836 kB)