Skredvarsel nivå 3

Skredvarsel nivå 3

NVE har sendt ut oransje varsel om fare for jord- og flaumskred for delar av vestlandet frå torsdag. Eidfjord ligg i dette området som no har oransje varsel.

Store nedbørsmengder

Det er venta store nedbørsmengde frå i dag og utover veka. Det gjer at frå torsdag er kommunar i indre delar av Vestland omfatta av eit oransje varsel om jordskred og flaumskred. I varselet heiter det at det er venta skred, særleg i brattare skråningar, og bekkar og elveløp er spesielt utsett. 

Gode råd

Rådet er å halda seg oppdatert om utviklinga, og halda seg unna bratte skråningar. Det er også viktig at stikkrenner, kummar og andre vassvegar mest mogleg frie for grus, lauv, kvistar og anna. 

Info

Du finn oppdatert informasjon om situasjonen på varsom.no

Eidfjord kommune fylgjer situasjonen, og gjer nødvendige tiltak om det vert nødvendig.