Koronavirus - artiklar

Det vert oppstart i kulturskulen att mandag 18. mai. Elevane som har enkelttimar møter til oppsett tid på timeplanen. Dans og drama vert delt inn etter klassetrinn og får tilsendt nye tider.

Måndag nærmar seg, og vi er klar for å ta imot elevane att.

I samband med covid –19 pandemien har helseavdelinga skjerpa rutinane. 

I samband med covid –19 pandemien har helseavdelinga skjerpa rutinane.

Det er ein utfordrande situasjon me står oppe i no med coronakrisa. Dette har fått alvorlege konsekvensar for store delar av samfunnet, og kanskje mest næringslivet med ml.a. turistnæringa. I tida framover er det viktig å leggja til rette for best mogeleg drift med så lite risiko som mogeleg. Det er ikkje mogeleg å garantera for smittefriheit, men det er mange tiltak som kan redusera smitterisiko til eit minimum.

Det har kome inn nokon spørsmål i helga, som vi ynskjer å svare på.

Lægreid skule opnar for alle elevar på måndag 11.mai, og for å avgrensa smitte har me sett i gong fleire tiltak. Me er ekstra nøye med å trygga godt smittevern. Dette avheng av at me alle gjer ein innsats og følgjer råda for smittevern.  

Før skulane vart stengde i Noreg vart det ikkje registrert noko kjent smittespreiing blant born i barnehagar og barneskular.

SFO er delt inn i dei same kohortane som dei har i skuledagen. Det er faste vaksne i kohortane gjennom heile dagen. Dei skal nytta dei same garderobeplassane og toaletta, og ha eigne områder også i SFO-tida.

Som tilsett i kommunen kan det vera mange spørsmål ein har vedrørane sitt arbeidstilhøve og alle endringar som skjer om dagen i høve koronasituasjonen. Eidfjord kommune har freista å laga ei oversikt over aktuell informasjon for kommunalt tilsette.