Koronavirus - artiklar

Det er ein utfordrande situasjon me står oppe i no med coronakrisa. Dette har fått alvorlege konsekvensar for store delar av samfunnet, og kanskje mest næringslivet med ml.a. turistnæringa. I tida framover er det viktig å leggja til rette for best mogeleg drift med så lite risiko som mogeleg. Det er ikkje mogeleg å garantera for smittefriheit, men det er mange tiltak som kan redusera smitterisiko til eit minimum.

Det har kome inn nokon spørsmål i helga, som vi ynskjer å svare på.

Lægreid skule opnar for alle elevar på måndag 11.mai, og for å avgrensa smitte har me sett i gong fleire tiltak. Me er ekstra nøye med å trygga godt smittevern. Dette avheng av at me alle gjer ein innsats og følgjer råda for smittevern.  

Før skulane vart stengde i Noreg vart det ikkje registrert noko kjent smittespreiing blant born i barnehagar og barneskular.

SFO er delt inn i dei same kohortane som dei har i skuledagen. Det er faste vaksne i kohortane gjennom heile dagen. Dei skal nytta dei same garderobeplassane og toaletta, og ha eigne områder også i SFO-tida.

Måndag 20. april startar reopning av fysioterapiavdelinga. Terapibassenget vil framleis vere stengd på ubestemt tid. Avdelinga vil framleis vere stengd for eigentrening og publikum utan avtalt time. 

Måndag 20. april vert det såkalla «hytteforbodet» oppheva. Styresmaktene påpeikar framleis at ein skal unngå unødvendige reiser og fritidsreiser.

Regjeringen presenterte i dag, 7. april,  sju endringar som skal leda til gradvis gjennopning av landet.

Det er ingen smitta i Eidfjord til no. Dette er eg er stolt av, og slik vil me ha det framover og. Dette er takka vera at alle har bidrege med å fylgja tiltaka som både regjeringa og kommunen har kome med.