Koronavirus - artiklar

Før skulane vart stengde i Noreg vart det ikkje registrert noko kjent smittespreiing blant born i barnehagar og barneskular.

SFO er delt inn i dei same kohortane som dei har i skuledagen. Det er faste vaksne i kohortane gjennom heile dagen. Dei skal nytta dei same garderobeplassane og toaletta, og ha eigne områder også i SFO-tida.

Som tilsett i kommunen kan det vera mange spørsmål ein har vedrørane sitt arbeidstilhøve og alle endringar som skjer om dagen i høve koronasituasjonen. Eidfjord kommune har freista å laga ei oversikt over aktuell informasjon for kommunalt tilsette. 

Styresmaktene har signalisert at det vert lagt opp til stadig reduserte restriksjonar knytt til koronapandemien i tida framover.

21.04.20 kl 19.07

Måndag 20. april startar reopning av fysioterapiavdelinga. Terapibassenget vil framleis vere stengd på ubestemt tid. Avdelinga vil framleis vere stengd for eigentrening og publikum utan avtalt time. 

Måndag 20. april vert det såkalla «hytteforbodet» oppheva. Styresmaktene påpeikar framleis at ein skal unngå unødvendige reiser og fritidsreiser.

Regjeringen presenterte i dag, 7. april,  sju endringar som skal leda til gradvis gjennopning av landet.

Det er ingen smitta i Eidfjord til no. Dette er eg er stolt av, og slik vil me ha det framover og. Dette er takka vera at alle har bidrege med å fylgja tiltaka som både regjeringa og kommunen har kome med.