Koronavirus - artiklar

Statlege mynde har i eiga forskrift vedteke forbod mot overnatting på fritidseigedom utanfor eigen heimkommune.

På grunn av koronakrisa er det for tida svært stor belastning på helsetenesta i Eidfjord kommune. Det er ikkje sikkert at me på litt sikt har kapasitet til å oppretthalda det kommunale helsetilbodet som me har i dag.

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen fra Utdanningsdirektoratet

Her kjem ei statusoppdatering frå Bygdaheimen. Bebuarane har det bra.

Eidfjord kommune jobbar intenst med å hindra at me får Corona-smitte til bygda. Alle bidreg til dette.

Indre Hordaland Miljøverks IKS har i beredskapsmøte 16.03 vedteke at alle miljøstasjonar vert stengde for private inntil vidare. Innsamlingsrutene for hushaldningsavfall går som vanleg.

Dette tilbodet vert primært ytt til familiar der alle tilgjengelege omsorgspersonar har samfunnskritiske funksjonar – og anna barnepass difor ikkje er mogleg.

Me har sett oss nødt til å deaktivera innsyn og postlister inn til vidare pga bemanningsituasjonen.