Til elevar og føresette i 1. - 10. klasse (11.05.20)

Til elevar og føresette i 1. - 10. klasse (11.05.20)

Lægreid skule opnar for alle elevar på måndag 11.mai, og for å avgrensa smitte har me sett i gong fleire tiltak. Me er ekstra nøye med å trygga godt smittevern. Dette avheng av at me alle gjer ein innsats og følgjer råda for smittevern.  

Smittevern

I perioden framover er me ekstra nøye med å trygge godt smittevern. Dette avheng av at me alle gjer ein innsats og følgjer dei nye råda for smittevern.

På skulen vil me vera spesielt opptekne av

 • Vaska hender og læra elevane gode rutinar for handvask
 • Ha godt reinhald
 • Vaska utstyr jamleg, til dømes nettbrett
 • Vera ekstra mykje ute med elevane, også i vanlege skuletimar og SFO
 • Ha undervisning og samlingar i mindre grupper
 • Halda god avstand til kvarandre

Oppmøteplass kvar morgon

 • Camilla eller Gunnhild møter 1.- 2. klasse utanfor SFO/1. klasse
 • Helene eller Åsne møter 3. klasse utanfor småtrinnsinngangen
 • Trude eller Svanhild møter 4. klasse utanfor mellomtrinnsinngangen
 • Vaksne fylgjer elevane til sitt klasserom og ser til at smittevernreglar vert fulgt

I klasseromma har me gjort desse tiltaka

 • Pultar med minst ein meters mellomrom
 • God avstand i garderoben, unngå trengsel
 • Personlege skulesaker til alle
 • Faste toalett til kvar klasse
 • Fast inn- og utgang av bygget
 • Ikkje dela på bøker, utstyr, iPad-ar

Uteområdet

Uteområdet vert delt i fleire områder. Klassane vert fordelt i dei ulike områda.

Kroppsøving/symjing

 • Idrettshall og samfunnshus er stengt
 • Det vil vera fysisk aktivitet/kroppsøving ute

Hygiene-tiltak

 • Handvask heime, før borna reiser til skulen/SFO
 • Handvask om morgonen når dei kjem til skulen
 • Handvask etter kvart friminutt
 • Handvask før og etter mat
 • Handvask ved toalettbesøk
 • Bruke handsprit ved andre overgangar
 • Vaske alle overflater fleire gongar i løpet av dagen
 • Ha med våtserviettar og handsprit ute på tur
 • FHI sine handvask-rutinar og vaner som førebyggjer smitte heng på alle klasserom og toalett
 • Dei vaksne i kvar gruppe skal læra elevane gode handvaskrutinar og hostehygiene

Retningsliner for oppmøte på skulen/SFO

 • Elevar og tilsette med luftvegs-symptom skal ikkje møte på skulen
 • Elevar og tilsette kan møta på skulen etter at dei har vore symptomfrie i eit døgn

Dersom sjukdom oppstår

Dersom ein elev viser teikn til sjukdom på skule/SFO, skal eleven bringast til eit eige rom, og foreldre skal kontaktast for henting.

Klikk for stort bilete   

Sjå elles "Informasjon til foreldre i skulen"

Annan info

 • Ta med niste og drikke til både skuletid og SFO
 • Dersom elevane tek skuleskyss, må dei hugse på ¨halde god avstand, både medan dei ventar på bussen og i bussen. Sjå elles info om skuleskyss
 • Skule og SFO har vanlege opningstider
 • Minnar om Smittevernrettleiar for grunnskulen som ligg på udir.no. Denne finn de også på heimesida til kommunen. 

Det vert sendt ut meir informasjon i Visma Flyt Skole om kohortar, uteormåde og oppmøteplass m. m.


Informasjon til foreldre i skulen  (FHI) 
 

 Klikk for stort bilete