Trafikkljosmodell for barneskulen

Trafikkljosmodell for barneskulen

Trafikkljosmodell for barneskulen

1. - 7. klasse
Trafikkljosmodell for barneskulen
Nivå Tiltak Kontaktreduserande tiltak
Grønt Ingen sjuke skal møta på skulen Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsning og klemming)
God hygiene og normalt reinhald Vanlig organisering av klassar/grupper og skulekvardag
Gult Ingen sjuke skal møta på skulen Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
God hygiene og forsterka reinhald Heile klassar vert rekna som ein kohort
Tilsette kan veksla mellom kohortar/klassar
Trinnvise kohortar på SFO
Unngå trengsel og store samlingar
Tilstreba å ha eigne områder på skuleplassen for ulike klassar/kohortar i pausar/friminutt
Raudt Ingen sjuke skal møta på skulen Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
God hygiene og forsterka reinhald Dela klassar inn i mindre kohortar
Faste lærarar til kvart kohort så langt det er mogeleg
Tilstreba same kohortar på SFO som i skulen
Tilstreba avstand mellom elevar/tilsette
Unngå trengsel og store samlingar
Ha eigne område på skuleplassen for ulike klassar/kohortar i pausar/friminutt for å minska kontakt mellom ulike kohort
Vurdera alternerande oppmøtetider for elevar