Tilskot for å styrke rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Det er nå ope for å søkja om prosjekttilskot for å styrkja rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RULL-midlar)

Publisert av Elsa Garatun. Sist endra 06.04.2017

Det kan til dømes søkjast om midlar til:

Auka rekruttering til utdanningsprogramma i naturbruk

Rekruttera inn nye grupper i landbruket

Betre omdømet til næringa

Gjera landbruket til ei attraktiv næring for begge kjønn

Sikre livslang læring for Hordalandsbonden

Kompetanseprosjekt for bønder som ynskjer å setja i gang med nye næringar

 

Meir informasjon og forslag til tiltak finn de i Landbruksmelding for Hordaland 2014-2017 og RULL

Lag, organisasjonar, nettverk av aktørar kan søkja. Enkeltbønder, eller enkeltføretak kan ikkje søkje på midlane.

Totalramma for 2017 er 1 200 000 kr.

Søknadsfristar for 2017 er 15. april og 15. oktober. Meir informasjon om ordninga ligg her http://www.hordaland.no/nn-NO/naringsutvikling/prioriterte-naringar/rull/

Send inn søknad gjennomwww.regionalforvaltning.no.

Kontakt  spesialrådgjevar Heidi Bjønnes Larsen  om det er spørsmål.

Regional | Seksjon for nærings- og lokalsamfunnsutvikling

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Tlf. 996 13 868

www.hordaland.no

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering