Publisert 02.10.2013
Oktoberlauv

Eidfjord ligg som inngangsport til Hardangervidda inst i Hardangerfjorden og er ein god kommune å leva og bu i. Me har eit godt utbygd tenestetilbod av høg kvalitet og mange varierte arbeidsplassar i eit næringsliv som går godt. Her rår optimisme og tru på framtida!
 

 

Publisert 21.06.2017

Ved Lægreid skule er det ledig 100 % årsvikariat som lærar i faga  kroppsøving, valfag friluftsliv  og elles fag på barnetrinnet. Den som skal tilsetjast, må ha kompetanse som er godkjent for undervisning på dei aktuelle trinna/i dei aktuelle faga. I tillegg vil god kompetanse i klasseleiing, bruk av IKT og digitale hjelpemiddel bli vektlagt.

 

 

 

 

Publisert 15.06.2017

Eidfjord brannvern har ledig 2 stillingar som brannkonstabel. Storleiken på stillinga er 2 % + at det kan verta aktuelt med  deltaking i helgevakt ved behov.

Øvingar er normalt lagt til kveldstid, mellom 18:00 og 21:00 - 3 vår og 3 haust. I tillegg vil det vera ei øving på 2 timar, kvar 5 fredag ilag med vaktlaget. Alle øvingar er obligatoriske, og er løna i 2 % stillinga.

Publisert 02.06.2017

Det er  ledig vikariat som ergoterapeut frå 12.09.2017 til 30.06.2018, vikariatet kan verta forlenga noko. Stillinga er knytt til pleie- og omsorgstenesta med base på Bygdaheimen. Kommunen bygger for tida  ny sjukeheim, drifta av pleie og omsorgstenesta føregår for tida i eit førebels bygg.

Publisert 24.05.2017

I Eidfjord kommune er det ledig 100% fast stilling innan fagområdet GIS, landmåling og plan.

Stillinga inngår i eining for areal og miljø som omfattar fagområda; kart, oppmåling, plan, byggjesak, landbruk, miljø, forureining og vilt/fisk. Me kan by på variert og positivt arbeidsmiljø, og utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i flott natur frå fjord til fjell. Eidfjord er i ferd med å bli ein stor hyttekommune med stor aktivitet innan hyttebygging.

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering