Publisert 02.10.2013
Oktoberlauv

Eidfjord ligg som inngangsport til Hardangervidda inst i Hardangerfjorden og er ein god kommune å leva og bu i. Me har eit godt utbygd tenestetilbod av høg kvalitet og mange varierte arbeidsplassar i eit næringsliv som går godt. Her rår optimisme og tru på framtida!
 

 

Publisert 22.03.2017

Pleie- og omsorgstenesta har basen sin på Bygdaheimen og er ei integrert teneste. Det betyr at dei tilsette arbeider fleksibelt både på sjukeheimen og i heimetenesta. Deler av Bygdaheimen heldt for tida til i mellombels sjukeheim i påvente av ferdigstilling av ny sjukeheim.  Me har eit godt arbeidsmiljø og mange trivselstiltak i kvardagen.

Me søkjer etter offentleg godkjent sjukepleiar i 100 fast stilling, tilsetjing snarast mogeleg.  Stillinga inneber turnusarbeid dag/kveld med helgearbeid, i gjennomsnitt tredje kvar helg. Me arbeider i årsturnus. Løna vert fastsett ved tilsetjing, kommunen har rekrutteringstilbod til sjukepleiarar.

 

 

 

Publisert 21.03.2017

Pleie- og omsorgstenesta har basen sin på Bygdaheimen og er ei integrert teneste. Det betyr at dei tilsette arbeider fleksibelt i inne og utetenesta, alt etter behovet.  Bygdaheimen er ein gamal sjukeheim, men med gode hjelpemidler. Kommunen er i full gang med  nybygging av sjukeheim. Flytting til midlertidig sjukeheim under byggeperioden vert våren 2017. Pleie- og omsorgstenesta har vanlegvis ein stabil arbeidsstokk, men nett no har me bruk for nye arbeidstakarar. Me har godt arbeidsmiljø og mange trivselstiltak i kvardagen.

Publisert 20.03.2017

Det vert ledig 100 % stilling ved tenestetorget i Eidfjord kommune.

På grunn av naturlege avgangar framover vert det lyst ut ny stilling no, for å vera i forkant med opplæring og overgang til ny medarbeidar.

Me er eit team på 5 personar som har mange ulike oppgåver. Me har i grove trekk ansvar for sentralbord, ekspedisjon, post, arkiv, val politiske møte, skjenkeløyve, motorferdselløyve. I tillegg kontoroppgåver knytt til ulike kommunale tenester.


 

Publisert 07.03.2017

Ved Lægreid skule er det ledige lærarstillingar, 100 % fast og 150 % vikariat, frå 1.august 2017. Stillingsstorleik er avhengig av m.a. kor mange i personalet som deltek i ordninga Kompetanse for kvalitet.


 

 

 

Publisert 28.02.2017

Pleie-og omsorgstenesta treng ferievikarar til alle avdelingar i tida 26.6. -20.8.17 (sjukeheimsavdelinga/utetenesta, heimehjelp (60%), vaskeri ( 40% ), aktivitetsavdeling (60-80%) og kjøkken.

  • På sjukeheimen /heimetenesta og på kjøkkenet treng vi vikarar heile den oppgitte perioden.
  • På vaskeriet i veke 30 – 32 ( 33 ),
  • på aktivitetsavdelinga i veke 29 - 31,
  • Heimehjelp  i veke 27 – 30.               – Stillingane kan kombinerast.

 

 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering