Driftsoperatør innan vatn - og avlaup

Eininga Drift & Forvaltning i Eidfjord kommune har ledig 100% stilling som driftsoperatør innan vatn og avlaup.

Søknadsfrist: 17.12.2023

Søk på stillinga
Arkivsak 23/1476

Eidfjord kommune ser behovet for å rekruttera ny driftsoperatør, då me er avhenging av kunnskapsoverføring frå dagens driftoperatørar. Organisatorisk er stillinga lagt under eininga Drift & Forvaltning.

VA-avdelinga består i dag av 3,4 årsverk, samt 4 personar på vekesvaktordning. VA-nettet består av 6 vassverk, 4 avlaupsreinseanlegg, 30 pumpestasjonar samt høgdebasseng og trykkaukestasjonar.
Eidfjord kommune skal byggja nytt avlaupsreinseanlegg i Sysendalen, og dette skal driftast av kommunen i framtida. 

Me ser etter engasjert person med lang horisont på arbeidstilhøve som kan bidra positivt i drift av eksisterande anlegg og nye prosjekt i framtida.
Det må påreknast å ta relevante kurs og utdanningar knytt til arbeidstilhøve. Dette kan medføra noko reiseaktivitet.

Arbeidsoppgåver

Drift, vedlikehold og oppgradering/nybygg av våre VA-anlegg. Dette inkluderar:

 • Vassproduksjon og distribusjon (vassbehandlingsanlegg, høgdebasseng, pumpestasjonar og leidningsnett)
 • Avlaupsrensing og distribusjon (reinseanlegg, pumpestasjonar og leidningsnett)
 • Delta i planlegging av utbygging- og oppgraderingsprosjekt
 • Service og vedlikehald på tekniske prosessanlegg
 • Reparasjon av leidningsnett for vatn og avlaup
 • Utføre dagleg vedlikehald og reparasjonar
 • Andre relevante oppgaver etter behov
 • Delta i vaktordning (oppstart etter avtale)

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev innafor faga industrimekaniker, prosessteknikk rørleggar, anleggsfag eller liknande kan vera relevante kvalifikasjonar.
 • Ynskjeleg med relevant praksis, anna erfaring/praksis kan verta vektlagt
 • Førerkort minimum kl. B
 • Gode digitale ferdigheiter
 • Me ynskjer medarbeidar som er busett i nærområde, med tanke på deltaking i vaktordning

Me tilbyr: 

 •  Interessante og utviklande arbeidsoppgåver
 • Mogelegheit til å påverka eigen arbeidskvardag
 • Ordna arbeidsforhold med gode moglegheiter for kursing og etterutdanning
 • Tilsetjing i samsvar med gjeldande lover og avtaleverk
 • Lønn etter avtale

Spørsmål

Meir opplysningar om stillinga kan du få ved å ta kontakt med Einingsleiar Drift & Forvaltning Arne Bu, tlf 971 93 211 eller sakshandsamar på vatn – og avlaup, Magnus innvær, tlf 904 09 647

Søk på stillinga
Arkivsak 23/1476
Søknadsfrist 17.12.23

Kontakt

Arne Bu
Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 63
Mobil 97 19 32 11
Magnus Innvær
Saksbehandlar - VA
E-post
Mobil 90 40 96 47

Kontor i 2 etg. på kommunehuset

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00