Rådgjevar natur, miljø og landbruk

Eininga Drift & Forvaltning i Eidfjord kommune har ledig 100% stilling som rådgjevar innan natur-, miljø- og landbruksforvaltning.

Søknadsfrist 3. mars 2024

Send søknad

 • Søknadsfrist 03.03.2024
 • Arkivsak: 24/109


Forvaltningsavdelinga består i dag av sju årsverk og er ansvarleg for handsaminga av saker innanfor m.a. plan, byggjesak, landbruk, vilt-, fiske- og naturforvaltning, miljø, kart- og oppmåling, og matrikulering.

Eidfjord kommune er ein hyttekommune med stor utbyggingsaktivitet, særleg i Sysendalen. Me har store utmarksareal og forvaltningsansvar for fleire saksområde knytt til dette. I kontrast, er kommunen ein relativt liten landbrukskommune, likevel med svært ulike saker innanfor dette området.

 Vår noverande rådgjevar skal starte i ny jobb, og me ser etter ein erstattar.  Me ser etter deg som har interesse for vilt- og naturforvaltning, miljø og landbruk, og som kan bidra til god kvalitet i kommunen sitt forvaltningsarbeid på desse områda spesielt.

Arbeidsoppgåver vil mellom anna vera:

 • Handsama saker knytt til vilt- og fiskeforvaltning
 • Handsama saker etter forureiningslova og forureiningsforskrifta, typisk søknadar om utslepp av avlaupsvatn.
 • Handsama saker om motorferdsle i utmark
 • Handsama saker innanfor landbruksområdet. Dette kan vera konsesjonssaker, delingssaker etter jordlova, saker om tilskot osv.
 • Utarbeide planar innan fagfeltet. Bidra med innspel til anna planarbeid i kommunen eller til regionalt planarbeid der tema om natur-, miljø- og utmarksforvaltning er relevant
 • Rettleia private, utbyggjarar og næringsliv
 • Møtesekretær for politiske utval innanfor fagfeltet
   

Eininga Drift & Forvaltning har stort spenn i fagfelta. Som tilsett her må du rekna med å ta del i oppgåver knytt til tilgrensande saksfelt. I tillegg til det ovannemnde, vil den som vert tilsett difor kunne få andre nokre oppgåver på eininga. 

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgskule- eller universitetsutdanning innan eitt eller fleire av dei nemnde fagfelta
 • I særlege tilfelle kan lang erfaring innan fagfeltet kompensera for manglande utdanning
 • Erfaring frå offentleg forvaltning er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Erfaring med eller utdanning knytt til GIS er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Det er ynskjeleg med kjennskap til aktuelt regelverk, t.d. forurensningslova med forskrifter, viltlova og motorferdsellova med forskrifter.
 • Interesse for og vilje til å setja deg inn i og læra nye fagfelt
 • Evne til å arbeida nøyaktig, effektivt og sjølvstendig
 • Evne til å formulera deg klart og tydeleg skriftleg og munnleg
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagt

Me tilbyr

 • Høve til vidareutdanning
 • Høve til å vera med og påverka eigen arbeidskvardag
 • Hjelp til å skaffa bustad
 • Løn etter avtale

Dersom du ønskjer meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med avdelingsleiar på forvaltning, Rebecka Friis; rebecka.friis@eidfjord.kommune.no, telefonnr 41849648 

Informasjon om Eidfjord kommune finn du på våre nettsider www.eidfjord.kommune.no

Søknad med CV kan du senda inn elektronisk,
Arkivsak 24/109
Søknadsfrist 03.03.2024

Kontakt

Rebecka Friis
Avdelingsleiar Forvaltning
E-post
Telefon 53 67 36 64
Mobil 41 84 96 48