Regionkoordinator - inntil 80% stilling

Regionkoordinator - inntil 80% stilling

Hardanger/Voss kompetanseregion er i ein organisatorisk tilpassingsprosess, og søkjer regionkoordinator frå. 1.1. 2020. 

Søknad

Søknadsfrist 03.11.19
Send søknad med vedlegg til regionssekretær

Solgunn.W.Bjorke@ulvik.kommune.no

Informasjon om stillinga

Regionkoordinator er pådrivar for utviklingsarbeid i regionen og har ansvar for å koordinera nasjonale føringar frå stat og fylke i Hardanger/Voss Kompetanseregion, i tett samarbeid med Styringsgruppa og dei andre undergruppene. Samarbeidet skal bidra til å styrka kommunane sin kompetanse og kapasitet innan oppvekstsektoren. Stillinga vil innebera reiseverksemd i heile regionen. Det kan vera aktuelt å kombinera koordinatorstillinga med anna arbeid/stilling i vertskommunen.

Samhandlingsarenaene

Styringsgruppa, Barnehagegruppa, Grunnskulegruppa, Leiarforum PPT, Gruppa for vaksenopplæring og andre organisasjonar som t.d. Høgskulen på Vestlandet, Fylkesmannen i Vestland, KS, Statped Vest, Syns- og audiopedagogisk teneste Hordaland (SAPT), Vestland Fylkeskommune og Hardangerrådet.

Dine kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning med formell kompetanse innan skule og/eller barnehage
 • Erfaring frå å leia utviklings- og endringsarbeid
 • God kjennskap til offentleg forvaltning, gjerne frå oppvekstsektoren
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Leiarerfaring og/eller utdanning er ein fordel
 • Framtidsretta IT kompetanse

Vi ynskjer ein person som:

 • Er sjølvstendig og initiativrik
 • Er strategisk, strukturert og målretta
 • Har evne til å skape og oppretthalde nettverk
 • Er motiverande og nytenkjande
 • Byggjer kultur for samarbeid og har gode samhandlingseigenskapar

Ved tilsetjing vil det bli lagt vekt på personlege eigenskapar

Tilsetjingsvilkår

 • Løn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Arbeidsstad etter avtale.
 • Nynorsk vert nytta som skriftspråk

Spørsmål

Spørsmål om stillinga kan rettast til regionssekretær Solgunn Wiik Bjørke, tlf 40007140
Søknadsfrist 03.11.19 Send søknad med vedlegg til regionssekretær Solgunn.W.Bjorke@ulvik.kommune.no

Om Hardanger/Voss Kompetanseregion

Hardanger/Voss  Kompetanseregion er eit regionalt samarbeidsorgan innan oppvekstsektoren for kommunane ( pr 1.1.20 ) Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Ulvik og Voss. Kompetanseregionen tilbyr tenester til omlag 40 barnehagar, 30 skular/oppvekstsenter, 3 PPT kontor og 3 vaksenopplæringssenter. Samarbeidet skal bidra til å styrka kommunane  sin kompetanse og kapasitet innan oppvekstsektoren. Regionen har samarbeid med Høgskulen på Vestlandet om regionalt utviklingsarbeid 

Føremål

Å samarbeida om oppgåver som blir løyste betre regionalt enn lokalt.