Stilling ledig som næringsrådgjevar i vikariat

Søknadsfrist 18.08.2024

Om stillinga

Eidfjord kommune lyser ut eit års vikariat som næringsrådgjevar.  Stillingsstorleik er 100 %. 
Stillinga vil vera knytt til eining for Kultur, næring og berekraft og vil arbeida tett opp mot rådmann og andre einingar og fagavdelingar

Eidfjord kommune legg vekt på berekraftig samfunnsplanlegging der næring og destinasjonsutvikling gjev grunnlag for eit  livskraftig lokalsamfunn der me kan bu og leva gode liv heile året.  

Næringslivet i Eidfjord har hovudtyngda innan turisme og reiseliv, spesielt i sommarhalvåret. Det vil vera ein viktig del av lokalsamfunnsutviklinga at me får større breidde av næringsverksemder som bidreg til heilårsarbeidsplassar.

Næringsrådgjevaren vil vera næringslivet si inngangsdør til kommunen, og koordinera inn mot andre fagområde. I tillegg ligg det ein del  sakshandsaming til stillinga.   

Arbeidsoppgåver

 • Kontaktperson mot nye og etablerte verksemder  
 • Rettleiing og rådgjeving for næringsdrivande 
 • Koordinera førespurnadar som omfattar fleire fagavdelingar  
 • Ansvar for sakshandsaming av tilskotsordningar  
 • Utforming og oppfylging av næringsstrategi og handlingsplanar  
 • Rullering av retningslinjer for næringstøtte
 • Andre oppgåver som naturleg er knytta til fagområde

Kvalifikasjonar 

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå  
 • Erfaring frå næringsarbeid, offentleg forvaltning, eller annan relevant erfaring kan kompensera for formelle krav  
 • God kjennskap til, og forståing for, grensesnittet mellom næringsliv, offentleg forvalting og politikk  
 • Erfaring med forretningsutvikling og prosjektarbeid  
 • God samarbeidsevne og gjennomføringskraft  
 • God kommunikasjonsevne, skriftleg og muntleg  
 • Krav til førerkort for bil  
 • Stillinga vil kreva ein del reising og møte på kveldstid 

Personlege eigenskapar 

 • Evne til å arbeida strategisk, analytisk og løysingsorientert med ei god heilskapstolking  
 • God kommunikasjons, samarbeidsevne og god gjennomføringskraft   
 • Kunne jobba sjølvstendig og strukturert, samstundes som du trivst med teamarbeid  
 • Evne til å arbeida under press og med fleksibilitet i forhold til eigne arbeidsoppgåver  
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt    

Me kan tilby

 • Spanande jobb med påverknadskraft på arbeidsoppgåvene   
 • Varierte arbeidsoppgåver i eit utviklingsorientert miljø  
 • Gode moglegheiter til eigenutvikling og kompetanseutvikling   
 • Løn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP   
 • Fleksibel arbeidstid  

Me ser etter deg med:

Interesse for næringsretta arbeid, med god forståing for offentleg forvaltning og planlegging. Du vil vera eit aktivt bindeledd mellom næringsliv og kommunen, og arbeida strategisk og langsiktig.  Me ser etter ein som trivst godt i samspel med innbyggjarar, politikarar, næringsliv og andre aktørar.   Du vil vera ein aktiv bidragsytar for vidareutvikling av Eidfjord kommune som ein næringsvenleg kommune.

For spørsmål om stillinga, kontakt: 

Rådmann, Magnus Steigedal, tlf.nr:  936 44 442 
Einingsleiar for kultur, næring og berekraft, Lisbeth Bygstad Celik, tlf. 976 33 956

Om arbeidsgjevar:

Eidfjord kommune med 963 innbyggjarar, ligg som inngangsport til Hardangervidda inst i Hardangerfjorden og er ein god kommune å leva og bu i. Me har eit godt utbygd tenestetilbod av høg kvalitet og varierte arbeidsplassar i eit næringsliv i utvikling. Me er ein attraktiv bu- og hyttekommune med god økonomi, og cruisekaien ved fjorden skapar stor aktivitet i sommarhalvåret. Eitt av tre ikonpunkt i turistvegsatsinga ligg ved Vøringsfossen.  
I Eidfjord rår optimisme og tru på framtida.

For meir informasjon, sjå www.eidfjord.kommune.no

Kontakt

Magnus Steigedal
Rådmann
E-post
Telefon 93 64 44 42
Mobil 93 64 44 42
Lisbeth Bygstad Celik
Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 53 94
Mobil 97 63 39 56