VA-ingeniør 100 % stilling

VA-ingeniør 100 % stilling

Eininga Drift & Forvaltning i Eidfjord kommune har ledig 100% stilling som VA-ingeniør.

Søknad

Om stillinga

VA-avdelinga består i dag av 2,43 årsverk samt 4 personar på vekesvaktordning. VA-nettet består av 6 vassverk, 4 reinseanlegg, 30 pumpestasjonar samt høgdebasseng og trykkaukestasjonar.

Med store investeringar og utbyggjingsprosjekt i offentleg og privat regi ynskjer Eidfjord kommune og styrkja kompetansen på VA.

Me ser etter nokon som kan vera med å vidareutvikla og vedlikehalda infrastrukturen på VA-nettet til heile kommunen.

Arbeidsoppgåver

 • Driftsansvarleg for VA-anlegg i heile kommunen
 • Utarbeida vaktplanar
 • Delta i vekesvaktordning på VA-anlegg
 • Vera bindeledd mellom driftsoperatørar og kommuneleiing
 • Sakshandsaming innan fagfeltet
 • Ansvarleg for innrapportering for VA-sektoren
 • Personalansvar for driftsoperatørar

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning innan VA/kommunalteknikk
 • Lang erfaring kan kompensera for manglande utdanning
 • Erfaring frå andre kommunar eller offentleg forvaltning er ein føremon
 • Erfaring med innkjøp etter LOA (Lov om offentlege anskaffelsar)
 • Evne til å arbeida nøyaktig, effektivt og sjølvstendig
 • Evne til å formulera deg klart og tydeleg, skriftleg og munnleg
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagde

Me tilbyr

 • Høve til vidareutdanning
 • Høve til å vera med å påverka eigen arbeidskvardag
 • Hjelp til å skaffa bustad
 • Løn etter avtale

Spørsmål

Dersom du ynskjer meir informasjon om stillinga, ta gjerne kontakt med Eidfjord kommune. Telefonnummer 53673500. Informasjon om Eidfjord kommune finn du på heimesida vår.