Kontrollutvalet i Eidfjord

Kontrollutvalet i Eidfjord kommune har tre medlemmer, og ein av medlemane skal veljast blant kommunestyret sine medlemmar.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 15.04.2016

I Eidfjord kommune finn ein følgjande medlemmer for valperioden 2016 - 2019:

  • Leiar, Lillian Eriksen
  • Nestleiar, Lars Kristian Eidnes
  • Medlem, Jostein Hovland


Kontrollutvalet skal føra tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret, og sjå til at kommunen har ein forsvarleg revisjon. "Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner" er ein viktig basis for kontrollutvalet si verksemd.

 

Lovgrunnlag

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1999 (kommunelova) kapittel 12, særleg § 77.

Kommunal- og regionaldepartementet fastsette 15.06.2004, med heimel i kommunelova § 77 nr. 11 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. I forskrifta sin § 20 er det fastsett at kontrollutvalet skal ha sekretariatsbistand.

Ønskjer du å kome i kontakt med kontrollutvalet i Eidfjord kommune, kan du anten ringe eller sende ein e-post til oss:

Leiar, Lillian Eriksen              
Mobil: 916 91 245   e-post  Lillian.Eriksen@fagforbundet.no

Nestleiar, Lars Kristian Eidnes
Mobil 995 19 901   e-post larsei@mesta.no

Medlem, Jostein Hovland
Mobil 970 07 955  e-post  josteinhovland@yahoo.no

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering