Psykisk helse - vaksne

Psykisk helse - vaksne

Psykisk helsetjenester for vaksne i kommunen gjev i hovedsak tilbod til dei frå 18 år og oppover. Tilbodet er retta mot menneske med psykiske lidingar og konsekvensar av lidingar hjå den enkelte, deira familien og nettverk.

Under 18 år

Psykiske helsetenester til barn og unge under 18 år, ta kontakt med fastlegen eller helsesjukepleier.

Mål

Målsettinga med psykisk helsearbeid i kommunen er å bidra til å fremma sjølvstende og styrkja evna til å meistre eige liv for menneske med psykiske lidingar. Psykisk helse gjev også tilbod til dei med moderate psykiske plager eller vanskar, og til dømes ved livsskrisar der det kan vera tilstrekkeleg med hjelp ein kortare periode.

Me tilbyr

  • Personleg oppfølging og samtalar
  • Støtte til betring og meistring
  • Samarbeid med fastlegen eller andre hjelpeinstansar
  • Heimebesøk
  • Kontakt med spesialisthelsetenesta 

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis

Treng du nokon å snakka med?

Treng du nokon å snakka med, eller har spørsmål kring psykisk helse, ta kontakt med fastlegen eller direkte med psykisk helsetenesta i kommunen.

Her får du krisehjelp

Lovverk

Helse og omsorgstenestelova §3-2 nr.6a
Pasient og brukarrettighetslova § 2-1 a
Forvaltningslova

Kontakt

Gro Håvardsholm Elnan
Psykiatrisk sjukepleiar
E-post
Telefon 53 67 35 50
Mobil 993 88 558


KONTORTID:  08:00 – 15:30 
Oddetalsveker; Måndag og torsdag
Partalsveker; Måndag, tysdag og torsdag

Eidfjord Legekontor
Telefon 53 67 35 50

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00

Telefontid:
08:00-11:15
12:00-15:00

Akutt psykisk helsehjelp
Ved livstruande tilstander
Mobil 113

Hvis du treng akutt psykisk helsehjelp,
ta kontakt med din fastlege eller legevakt.
Ved livstruande tilstander ring 113. 

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
10.00 - 14.00

Sentralbord
10.00 - 14.00