Pleie og omsorg

Pleie og omsorgstenesta er ei integrert teneste. Heimetenestene ( heimesjukepleie, heimehjelp og vaktmestertenester mv.) og sjukeheimen - Bygdaheimen - er samla under eitt.

 

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 05.06.2014

Pleie og omsorgstenesta tildeler hjelp etter Helse og omsorgstenestelova og kommunen sine frivillige tenester som omsorgsbustad, tryggleiksalarmar mv.

Velferd - tryggleik og eit meiningsfylt liv er det overordna målet for tenesta.

 

Om tenesta

Eit av arbeidsmåla våre er at alle skal få høve til å bu i eigen heim så lenge som mogeleg.

Me arbeider etter BEON-prinsippet, som står for beste effektive omsorgsnivå. Det tyder at hjelpa skal verta gjeve der hjelpa vert mest effektiv.
 

Kontaktinformasjon

Du finn oss på Bygdaheimen:

Telefon: 53 67 35 60
Telefax: 53 67 35 70
Postadresse: Lægreidsvegen 6, 5783 Eidfjord

 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Gunn Sandvik
Tlf: 53 67 35 75
E-post  
Artikkel (1)
 
Login for redigering