Besøksrutinar Bygdaheimen

Besøksrutinar Bygdaheimen

Leiar for Helse - og omsorg har i samarbeid med kommuneoverlegen oppdatert rutinen for besøk på Bygdaheimen. 
Me er opptekne av å oppretthalde bebuarane sitt sosiale liv i størst mogleg grad, og ynskjer difor å legge til rette for besøk.  

Reglar oppdatert 23. mars 2021

Før besøk

 • Alle besøk må avtalast med Bygdaheimen på førehand 
 • Bebuarane kan ha besøk av to faste pårørande/venner. Dette må pårørande avklare seg i mellom.  

Når du kjem

 • Besøkjande vert møtt av tilsett utanfor hovudinngangen/avtalt stad
 • Besøkjande må sprite/vaske hendene når dei kjem til hovudinngangen  
 • Besøkjande må gå rett til bebuaren sitt rom, og ikkje opphalda seg i fellesareal    
 • Besøkjande vert registrert med tidspunkt, namn og telefonnummer når dei kjem  
 • Det er dei same personane som kan koma i løpet av same veka  
 • I særskilde høve kan det gjerast eigen avtale om besøk 

Under besøket

 • Besøkjande må halde 2 meter avstand til bebuaren ein besøkjer, personale og andre bebuarar heile tida (gjeld frå 25. mars)
 • Besøkjande må nytta munnbind (gjeld frå 25. mars)
 • Dersom både bebuar og den besøkjande er fullvaksinert  kan desse ha nærkontakt, dette gjeld og fysisk kontakt. Det likevel viktig at ein held 2 meter avstand til andre bebuarar og personale 
 • Etter besøket må alle berøringspunkt i pasientrommet reingjerast eller desinfiserast 
 • Dersom den besøkjande kjem frå eit område med mykje smitte må dei bruke munnbind 
 • Bebuarane kan ta imot blomar, gåver og liknande 
 • Ynskjer du kontakt med personalet under besøket, ringer du på alarmklokka til bebuaren. Ikkje oppsøk personalet i fellesarealet 

Anna

 • Alle besøkjande skal vera heilt friske, ikkje hatt feber, hoste, halsvondt, oppkast, hovudverk eller magesmerter siste 10 dagar. Dei skal ikkje vera i karantene eller ha mistanke/bekrefta positiv Covid-19 test. 
 • Besøkjande som vert sjuke i løpet av 7 dagar etter å ha vore på Bygdaheimen lyt umiddelbart gje beskjed til Bygdaheimen om kva symptom dei har fått 
 • Dersom du i løpet av dei 10 siste dagane har vore i utlandet eller i kommunar med høgt smittetrykk kan du ikkje besøkja Bygdaheimen 

Omsorgsbustadane