Besøksrutinar Bygdaheimen

Besøksrutinar Bygdaheimen

 • Alle besøk må avklarast med Bygdaheimen på førehand for kvar gong
 • Bebuarane kan ta imot inntil tre personar samstundes, det er viktig med 1 meters avstand heile tida 
 • Det er dei same tre personane som kan koma i løpet av same veka
 • Ved heilt spesielle situasjonar er det mogleg å laga individuelle avtalar
 • Besøkjande må gå rett til bebuaren sitt rom, og ikkje opphalda seg i fellesareal
 • Besøkjande skal registrerast med tidspunkt, namn og telefonnummer når dei kjem til avdelinga
 • Bebuarane kan ta imot blomar, gåver og liknande
 • Ynskjer du kontakt med personalet under besøket, ringer du på alarmklokka til bebuaren, ikkje oppsøk personalet i fellesarealet. 
 • Alle besøkjande skal vera heilt friske, ikkje ha hatt feber, hoste, halsvondt, oppkast, hovudverk eller magesmerter siste 10 dagar. Dei skal ikkje vera i karantene eller ha mistanke/stadfesta positiv Covid-19 test. 
 • Besøkjande som vert sjuke i løpet av 7 dagar etter å ha vore på Bygdaheimen lyt gje beskjed umiddelbart til Bygdaheimen om kva symptom dei har fått
 • Etter besøket må alle berøringspunkt i pasientrommet reingjerast eller desinfiserast
 • Dersom du har vore i utlandet  dei 10 siste dagane kan du ikkje besøkja Bygdaheimen