Innreise til Noreg

Innreise til Noreg

For å avgrensa risikoen for importsmitte, strammar regjeringa ytterlegare inn på utlendinger sin adgang til innreise til Norge frå 29. januar kl. 00:01. I utgangspunktet vil kun utlendingar som er busatt i Norge få høve til å reise inn i Norge. Dette vil også gjelda EØS-borgarar.

Endringene trer i kraft 29. januar 2021 kl. 00:01

Endringane er ei følgja av dagens smittesituasjon med utbrot av muterte virusvariantar, og er meint som eit mellombles tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen. Regjeringa vil vurdera om tiltaket skal videreførast innan veke 7.

Inntil dei nye endringane trer i kraft gjeld framleis innreiserestriksjonane nedanfor. Etter 29. januar vil framleis innreiserestriksjonane om obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantenehotell gjelda for dei som framleis har høve til å reisa inn i Noreg.

Få overblikk over kven som ikkje lenger har adgang til Noreg, og kva unntak som gjeld.

Innreisereglar

Rettleiarar på andre språk

Generelt

Innreise

Obligatorisk testing på grensa for alle reisande. Dei som ikkje testar seg kan risikera bot.
Lenkje til meir informasjon

Alle innreisande til Noreg må setja seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. Innreiseregistreringa skal fyllast ut før du kjem til grensa.

Alle som reiser til Noreg frå "raude land" registrerer seg før dei kryssar grensa. Dette gjeld òg norske statsborgarar. 

Innreisande skal registrera seg før dei kjem til Noreg, og reisa kan kun registrerast når det er mindre enn 72 timar til innreisetidspunkt.
Registrering av innreise til Noreg

Karantene

Alle innreisande må i karantene i ti dagar. Det er mogeleg å gå ut av karantene etter tidlegast dag sju dersom den innreisande testar negativt for covid-19 to gonger etter å ha kome til landet.

Koronatest

Alle innreisande til Noreg frå "raude land" pliktar å testa seg for covid-19 så snart som mogeleg, seinest eitt døgn etter at dei har kome til landet. Òg norske statsborgarar. Utanlandske reisande må i tillegg visa fram negativ test som er teken under 72 timer før innreise til Noreg. 

Arbeid

Det vert stilt krav til dokumentasjon at alle som reiser til Noreg med formål om å utføra arbeid eller oppdrag, utan å etablera seg med fast bopel i Noreg, må kunne visa fram stadfesting på at arbeids- eller oppdragsgjevar har sytt for eigna opphaldsstad ved innreise.

Karantenehotell

Personar som ikkje har fast bustad (leigd eller eigd) eller eigna karantenestad gjennom arbeids- og oppdragsgjevar i Noreg, må opphalde seg på karantenehotell.

Eigna stad for innreisekaranteneperioden

Fast bustad

Du kan dokumentera at du er busett eller har fast bustad i Noreg, og oppheld deg i bustaden eller anna eigna opphaldsstad i karantenetida. Dersom du ikkje er folkeregistrert i Noreg, må du ved innreise leggja fram ei leigekontrakt til fast bustad, eller eit dokument som viser at du eig fast bustad i Noreg.

Gift eller felles barn

Du kan dokumentera at du er gift eller har felles barn med ein person som har fast bustad i Noreg, og skal ha innreisekarantene i bustaden til din ektefelle eller den andre forelderen. Dine mindreårige barn kan også ha innreisekarantene i same bustad.

Arbeida

Du er komen til Noreg for å utføra arbeid eller oppdrag, og din arbeids- eller oppdragsgjevar syter for ein eigna oppholdsstad i karantenetida. Opphaldsstaden må ha einerom med TV og internett, eige bad og eige kjøkken eller matservering. Ved innreise må du kunne leggja fram ei stadfesting frå arbeids- eller oppdragsgjevar på at dei syter for opphaldssteden og at opphaldsstaden tilfredsstiller vilkåra.

Ikkje arbeida

Du skal ikkje utføra arbeid eller oppdrag i Noreg under opphaldet, og du har ein anna eigna opphaldsstad i karantenetida der det er mogeleg å unngå nærkontakt med andre. Opphaldssteden må ha einerom, tilgang til eige bad og eige kjøkken eller matservering. Ved innreise må du kunne leggja fram ei stadfesting frå den som stiller opphaldssteden til disposisjon om at desse vilkåra er oppfylt.

Dersom du ikke kan dokumentera at du tilhøyrer ei av gruppene som nemnt over, skal du på karantenehotell i karantenetida.

Lenkjer