Koronanytt

Etter nyttår har det vore nokre smittetilfelle knytt til Lægreid skule. Tilsette i nærkontakt har vorte testa med PCR, samt dagleg hurtigtest i tråd med retningslinjer for testing. Etter ei fagleg vurdering valde me òg ut born me ynskte å testa med heimetestar.

Regjeringa innfører lettingar i nasjonale tiltak, Eidfjord kommune innfører ingen lokale tiltak, og følgjer dei nasjonale tiltaka.  

I Eidfjord har me 1 vaksinasjonsdag i veka. Alle som tidligare har vore registrert med vaksinedose, får automatisk varsling om tidspunkt for dose 3 på sms.

Det er ikkje bekrefta nye smitta knytt til Lægreid skule. Det er meldt om eitt nytt smittetilfelle uavhengig av skulen. Det er god oversikt over smittesituasjonen i Eidfjord kommune per no. 

Det har også i dag kome eit nytt smittetilfelle  i Eidfjord kommune. Det er til saman 3 smittetilfeller knytt til Lægreid skule. 

Det har i løpet av dagen kome eitt nytt smittetilfelle i Eidfjord kommune som er tilkytta Lægreid skule.  

Det vart påvist  2 smittetilfelle i Eidfjord kommune, fredag 7 januar. Den eine smitta er elev ved Lægreid skule. Det er sett i verk nødvendig smittesporing og planlagte tiltak ut frå dette. 

Elevar (grunnskule, vidaregåande skuler og vaksenopplæring) og tilsette i barnehagar og skular vert oppfordra til å ta ein sjølvtest, tidlegast 24 timar før dei møter på skule eller barnehage etter juleferien.

Kommunal kriseleiing (KKL) har vurdert situasjonen slik at me i Eidfjord kommune ikkje innfører lokale tiltak no, og me følgjer dei nasjonale tiltaka.

Regjeringa innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikkje å overbelaste helse- og omsorgstenesta og beskytte kritiske samfunnsfunksjonar.
Det vert strengare reglar for arrangement og uteliv for vaksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det vert og innført nasjonal skjenkestopp