Koronanytt

Frå veke 36 tilbyr Eidfjord vaksine til 16-17 åringar.

Ei oppmoding frå Eidfjord kommune om å ha fokus på smittevern.

Oversikt over nasjonale tiltak som gjeld for heile landet, oppdatert den 13 august.

Me opnar no opp for å få dose 2 av koronavaksinen tidlegare enn antatt.

Eidfjord kommune har no fått så mange vaksinar at me kan tilby alle innbyggjarar over 18 år vaksine i løpet av neste veke.

Leiar for Helse - og omsorg har i samarbeid med kommuneoverlegen oppdatert rutinen for besøk på Bygdaheimen. Me er opptekne av å oppretthalda bebuarane sitt sosiale liv i størst mogleg grad, og ynskjer difor å leggja til rette for besøk.

Reglar oppdatert 12.07.2021

Regjeringa varsla på pressekonferanse, 5 juli 21, at trinn 4 i gjennopningsplanen vert utsatt og at det vert gjort justeringar i trinn 3. 

Regjeringa har sett i verk trinn 3 av gjennopningsplanen frå 20.06.2021, dette inneber ein del lettelsar for mellom anna samlingar og arrangement. 

Eidfjord opnar for vaksine til 16-17 åringar i veke 36. Alle under 18 år som har ynskje om vaksine har fått tilbod om dose 1 i Eidfjord. Det er opna opp for dose 2 etter det er gått 3 veker eller meir sidan fyrste dose.