Landbruk

Landbrukskontoret i Eidfjord:

Ullensvang, Eidfjord, Odda og Kvam har i fleire år samarbeidd om landbruksfaglege tenester ved at Ullensvang herad har arbeidsgjevaransvaret for alle dei tilsette på landbrukskontoret. Dei tre andre kommunane kjøper landbruksfaglege tenester i større og mindre grad frå Ullensvang herad.
 

Eidfjord kommune kjøper for tida tenester som tilsvarar 20 % stilling, dette tilsvarar 1 dag i veka. Me prøver som eit minumum å vera tilstades på landbrukskontoret i Eidfjord på torsdagar i oddetalsveker.  Trine Hilstad har fått tildelt hovudansvaret for landbrukssakene i Eidfjord, og difor er det henne de oftast vil møta i Eidfjord.

 

Prioriterte oppgåver som ligg inne i tenestekjøpet er:

  • Forvalting av tilskotsordningane i jord- og skogbruk. Dette gjeld mellom anna produksjonstilskot i jordbruket, BU-tilskot, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og tilskot til skogkultur/bruk av skogfond  m.fl.
  • Handsaming av saker etter jord- og skoglova. Dette kan vera søknader om løyve til deling av landbrukseigedom, løyve til omdisponering etter jordlova, løyve til å byggja landbruksvegar, dette gjeld både jord- og skogsvegar.
  • Handsaming av saker etter konsesjonslova.

 

Pr. i dag har me førdelt oppgåvene slik imellom dei tilsette:  

  • Trine Hilstad  - tilskotsforvalting som gjeld produksjonstilskot, SMIL, investeringstilskot i jordbruket, bruk av skogfond og skoglovssaker m.fl.
  • Rolf Erling Loe – Regionale miljøtilskot (RMP)
  • Rannveig Børve – dei fleste jordlov- og kosesjonssakene

 

Sjølv om me berre er i Eidfjord om lag ein dag annakvar veke, er de veldig velkomne til å ta kontakt med oss alle dagar heile veka!
 

Kontaktinfo: Trine Hilstad 477 13 576.
 

Eller de kan kontakta sentralbordet på heradshuset i Kinsarvik på telefon 53 67 15 00 og spørja etter den sakshandsamaren de vil snakka med.

Sist endra 15.02.2018
Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering