Endra ein plan

Endra ein plan

Hovudregelen er at endring av ein plan fylgjer den same prosessen som for utarbeiding av ny plan, jf. pbl. § 12-14 fyrste ledd. Grunngjevinga for dette, er at verknaden av å endra ein plan kan vera like stor som konsekvensane av ein ny plan.

Før du kan gå i gang med planarbeidet, må planinitiativet leggjast fram for kommunen i eit oppstartsmøte.

Tinging av oppstartsmøte

Reguleringsplan

Mindre endringar av ein plan

Mindre endringar av ein reguleringsplan kan i mange tilfeller handsamast etter forenkla reglar. Dette forutsett at endringane i liten grad vil påverka gjennomføringa av planen for øvrig, ikkje går utover hovudtrekka i planen, og heller ikkje røre ved omsynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Kva som ligg i at "endringane ikkje går utover hovudtrekka i planen", må vurderast konkret av kommunen i det enkelte tilfellet. Om det gjeld tiltak i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser som gjev grunnlag for motsegn, vil det ikkje vera aktuelt å gjennomføra endringa etter den enklare prosessen. Om endringa får vesentlege konsekvenser for andre saker, er det ikkje aktuelt å handsama den utan ordinær prosess sidan endringa må sjåast i ein større samanheng.

Om endringa kan handsamast etter forenkla reglar vert i dei fleste tilfeller fastlagt i oppstartsmøtet.

Kontakt

Katrine Helle Midtbø
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 59
Mobil 918 80 730

Opningstider

Opningstid i perioden
15.06.20 - 17.08.20

Kl 10.00 - 14.00
_______________

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00