Endra ein plan

Endra ein plan

Hovudregelen er at endring av ein plan fylgjer den same prosessen som for utarbeiding av ny plan, jf. pbl. § 12-14 fyrste ledd. Grunngjevinga for dette, er at verknaden av å endra ein plan kan vera like stor som konsekvensane av ein ny plan.

Før du kan gå i gang med planarbeidet, må planinitiativet leggjast fram for kommunen i eit oppstartsmøte.

Tinging av oppstartsmøte

Mindre endringar av ein plan

Mindre endringar av ein reguleringsplan kan i mange tilfeller handsamast etter forenkla reglar. Dette forutsett at endringane i liten grad vil påverka gjennomføringa av planen for øvrig, ikkje går utover hovudtrekka i planen, og heller ikkje røre ved omsynet til viktige natur- og friluftsområder. 

Kva som ligg i at "endringane ikkje går utover hovudtrekka i planen", må vurderast konkret av kommunen i det enkelte tilfellet. Om det gjeld tiltak i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser som gjev grunnlag for motsegn, vil det ikkje vera aktuelt å gjennomføra endringa etter den enklare prosessen. Om endringa får vesentlege konsekvenser for andre saker, er det ikkje aktuelt å handsama den utan ordinær prosess sidan endringa må sjåast i ein større samanheng.

Om endringa kan handsamast etter forenkla reglar vert i dei fleste tilfeller fastlagt i oppstartsmøtet.

Kontakt

Rebecka Friis
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 64
Mobil 481 42 590

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00