Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Fosslikrysset-Garen

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Fosslikrysset-Garen

Høyring og offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Fosslikrysset-Garen, gnr. 21, bnr. 4 m.fl. Merknadsfrist 27.11.2021

Høyring

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Fosslikrysset-Garen, gnr. 21, bnr.4 m.fl., planid. 2019001 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Saka var til fyrstegongshandsaming i Eidfjord formannskap 
13.09.2021.

Søk etter plan-ID 2019001 i Planregisteret

Føremål

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelveg mellom Fosslikrysset og Garen. 

Merknadar

Plandokumenta er tilgjengeleg i planregisteret. Eventuelle merknadar til planforslaget skal sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller sendast per brev til

Eidfjord kommune,
Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.

Merknadsfrist er 27.11.2021.