Endring detaljplan for Fet

Endring detaljplan for Fet

Med heimel i plan og bygningslova § 12-14 vert søknad om endring av detaljplan for Fet (planID 2013002) for gnr. 19, bnr. 251 og delar av gnr. 19, bnr. 232 etter forenkla prosess, vedteke.

Søknad om mindre planendring Grov, gnr. 19 bnr. 251 (PDF, 2 MB)

Endring

Endringa inneber å omregulere eit mindre areal frå parkering til fritidsbustad og justere regulert tomtegrense.

Rett til å klaga på vedtaket

Du har rett til å klaga på vedtaket jf. pbl. § 1-9. Frist for å klaga på vedtaket er etter forvaltningslova § 29 satt til 21.01.2022. 

Eventuelle klagar sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord. Merk sendinga med saksnr 20/783.