Høyring av endring av områdeplan Menes-Vik-Lægreid

Høyring av endring av områdeplan for Menes-Vik-Lægreid (2013001) etter forenkla prosess.

Merknadsfrist: 25.05.2023

Endringa

Endringa omfattar justering av føresegnsområde #2 slik at avgrensinga stemmer overeins med avgrensinga av kulturminnet i område og med planen sine føresegner. Eidfjord kommune vurderar at endringa kan gjennomførast etter forenkla planprosess jf. plan- og bygningslova § 12-14.

Merknadar

Forslag til endring sendast no på høyring. Merknadsfrist: 25.05.2023. Eventuelle merknadar sendast innan fristen per e-post til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller per brev til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.

Dokument