Høyring av planprogram for naturmangfald

Høyring av planprogram for naturmangfald

Høyring av planprogram og varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for naturmangfald

Varsel om oppstart

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-13 vert det varsla oppstart av planarbeid med kommunedelplan for naturmangfald, og planprogram for kommunedelplanen vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Formål

Formålet med kommunedelplanen for naturmangfald er å få ein samla og heilheiltleg oversikt over viktige naturområder, naturtypar og artar som fins i kommunen. Planprogrammet skal legga føringar for arbeidet vidare med kommunedelplanen. 

Innspel

Innspel skal sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord, innan 22.01.2021.

Kommunedelplan for naturmangfald (PDF, 3 MB)