Høyring – kvalitetsnorm for villrein

Høyring – kvalitetsnorm for villrein

Etter oppdrag frå Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette forslag til kvalitetsnorm for villrein på høyring.
 
Høyringsfråsegn skal sendast til Miljødirektoratet innan 2.mars 2020.

Kvalitetsnorma er retningsgivande for myndigheitenes forvaltning i alle saker som har betyding for villrein og skal gje myndigheitene eit best mogeleg grunnlag for forvaltninga av bestandene og leveområda, og faktorane som påverkar desse.

 
 

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205