Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringslpan for fritidsbustader på Garen

Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringslpan for fritidsbustader på Garen

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for fritidsbustadar på Garen på gbnr. 18/286, planID 2019004, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Merknadsfrist: 7. august 2020.

Formålet med planen

Formålet med planarbeidet er å legga til rette for etablering av 8 nye fritidsbustadar. Reguleringsplanen skal omregulera delar av området i gjeldande reguleringsplan (planID 2005011) frå «Forretning/kontor» til frittliggande fritidsbustadar.

Plandokument

Alle plandokumenta er tilgjengeleg i kommunens planregister

Innspel

Eventuelle merknader til planforslaget skal sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller per brev til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord. Merk innspelet med arkivsak-id 19/788.

Frist for å koma med innspel er 7. august 2020.

Kontakt

Åsmund Aarsand
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 67 36 58
Mobil 481 42 590