Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Garen gbnr. 18/2

Høyring og offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Garen gbnr. 18/2

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljreguleringsplan for Garen gnr. 18, bnr. 2, planid. 2020003, lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Saka var til 1. gongs handsaming i formannskapsmøte 28.04.2021.

Formål

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for etablering av fritidsbustader og eit område for lagerbygg.

Plandokument

Plandokumenta er tilgjengeleg i planregisteret.

Merknadar

Eventuelle merknadar til planforslaget skal sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller sendast per brev til

Eidfjord kommune,
Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.
Merknadsfrist er 09.07.2021.

Merknadsfrist er 09.07.2021