Høyring reguleringsplan Geithaugen

Med heimel i plan- og bygningslova §12-10 vert planforslag til Reguleringsplan Geithaugen (planID: 2022002) lagt ut på høyring og til offentleg ettersyn. Saka var til 1. gongshandsaming i Eidfjord formannskap 23.08.23.

Føremål med planforslaget

Asplan Viak AS søkjer på vegne av Maurset Utvikling AS om ei reguleringsendring i fritidsbustadfeltet Geithaugen, gnr./bnr. 17/1. Planen endrar og erstattar deler av reguleringsplan Geithaugen (planID: 2007002). Føremålet med planendringa er å tilretteleggja for vegtilkomst, sikra ny skiløype og opna for nye fritidsbustader i feltet.

Høyring og offentleg ettersyn av planforslag

I samsvar med pbl. §§12-10 vert forslaget lagt på høyring og til offentleg ettersyn i
seks (6) veker.

Frist

Frist for å gje merknader til planforslaget er 29.10.2023.

Merknader til planforslaget kan sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller per brev til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord

Planforslag