Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsdelen til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vert lagt ut på høyring.
Frist for innspel er sett til 15. oktober 2021

Det er eit krav frå Kulturdepartementet at alle kommunane må ha ein tematisk kommunedelplan som grunnlag for løyving av spelemidlar til idrett, nærmiljø og friluftsanlegg.

Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vart vedteke 19.desember 2017 og hovuddelen av planen vert vidareført til 2024.

Handlingsdelen skal rullerast årleg og om det er lag og organisasjonar som har planar om å søkje om spelemidlar må det vera med i planen.

Frist for innspel er sett til 15. oktober 2021  og sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no

Handlingsplan