Kunngjering av kommunedelplan for Sysendalen 2016-2026

Kunngjering av kommunedelplan for Sysendalen 2016-2026

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 vert det kunngjort at kommunedelplan for Sysendalen 2016-2026 er vedteken i kommunestyret 18.12.2017, og stadfesta i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 09.04.2019, med presiseringar i brev datert 07.05.2019.

Vedtekne plandokument

 

Stadfesting i departementet

 

Ved å venda deg i resepsjonen på kommunehuset kan du også få innsyn i plandokumenta.

Rettsverknad

Kommunedelplanen viser framtidig arealbruk for området og er bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak som nemnd i pbl. § 1-6. Tiltak etter § 1-6 må ikkje vera i strid med planens arealformål og føresegner.

Der det ikkje gjeld eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, skal kommunedelplanens arealdel leggjast til grunn ved handsaming av søknad om løyve eller ved foreståing av tiltak etter reglane i pbl. §§ 20-2 til 20-5.

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205
Katrine Helle Midtbø
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 67 35 69
Mobil 918 80 730

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00