Kunngjering av mindre endring av kommunedelplan for Sysendalen

Kunngjering av mindre endring av kommunedelplan for Sysendalen

Eidfjord kommunestyre vedtok i møte 02.03.20 sak 20/009, endringar i vatn- og avlaupsføresegnene til kommunedelplan for Sysendalen.

Formålet med endringa var blant anna å sikra at utbygginga av VA-anlegget kan pågå samstundes som oppføring av nye byggverk. Bygga kan likevel ikkje takast i bruk før den delen av VA-anlegget som bygget skal knytast til, er ferdig.

Dokument i saka

Kontakt

Louise Pettersen
Ass. kommunalsjef - Drift & Forvaltning
E-post
Telefon 53 67 36 54
Mobil 415 77 063