Kunngjering - vedteken detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort

Kunngjering - vedteken detaljreguleringsplan for Eidfjord Resort

I medhald av Pbl. § 12-12 femte ledd vert det med dette kunngjort at detaljreguleringsplanen for Eidfjord Resort vart vedteken i Eidfjord kommunestyre 01.02.21.

Klagefrist

  • De har rett til å klaga på vedtaket jf. Pbl. §1-9.
  • Klagefrist er etter Fvl. §29 satt til 01.03.21.

Eventuelle klagar skal sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord. Merk sendinga med saksnr 15/759.

Alle plandokumenta er tilgjengelege i kommunen sitt planregister.  Søk etter Eidfjord resort.