Melding om vedtak av detaljregulering av Garen gbnr.  18/2

Melding om vedtak av detaljregulering av Garen gbnr.  18/2

Med heimel i plan- og bygningslova 12-12 vart Detaljreguleringsplan for Garen – gnr. 18, bnr. 2 (planid 2020003) vedteken i Eidfjord kommunestyre 13.12.2021, sak 21/100.

Det vart samtidig, med heimel i jordlova § 9, vedteke at inntil 1 daa fulldyrka jord kan omdisponerast til oppsetjing av lagerbygg. Planen legg til rette for bygging av fritidsbustader og lagerbygg. 

Plandokument

Alle plandokument er tilgjengelege i kommunens planregister.

Rett til å klaga på vedtaket

Du har rett til å klaga på vedtaket jf. pbl. § 1-9. Frist for å klaga på vedtaket er etter 
forvaltningslova § 29 satt til 14.01.2022.

Eventuelle klagar sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord. Merk sendinga med saksnr 20/783