Mindre planendring Grov

Mindre planendring Grov

Høyring og offentlig ettersyn av endring av detaljplan for Fet, id. 2013002, etter forenkla prosess.
Merknadsfrist: 13.11.2021.

Eidfjord kommune vurderer at endringa kan gjennomførast etter forenkla planprosess, jf. pbl §12-14 andre ledd. I samsvar med pbl. §§ 12-10 og 12-14 tredje ledd vert forslaget no sendt på høyring og til offentleg ettersyn.

Føremålet med planen er å omregulera areal på gnr. 19, bnr. 251 frå parkering til fritidsbustad samt justera regulert tomtegrense.

Merknadsfrist: 13.11.2021.

Eventuelle merknadar skal sendast innan fristen per e-post til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller per brev til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.

Søknad mindre planendring Grov (PDF, 2 MB)