Reguleringsendring Blurnes, gnr 25bnr 18

Reguleringsendring Blurnes, gnr 25bnr 18

Med heimel i plan og bygningslova § 12-10 vert reguleringsendring på Blurnes, gnr. 25, bnr. 18, planid. 2020001, sendt på høyring og til offentleg ettersyn.
Merknadsfrist: 10.12.2021.

Plandokumenta er tilgjengelige i planregisteret og i tenestetorget på forespurnad. Planid 2020001
Planregister

Eventuelle merknadar til planforslaget skal sendast til postmottak@eidfjord.kommune.no, eller sendast per brev til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.