Reinhald offentlege toalett - Eidfjord kommune

Reinhald offentlege toalett - Eidfjord kommune

Eidfjord kommune har utlysing på Doffin om reinhald av offentlege toalett.
Tilbudsfrist: 24.02.2020

Sjå Doffin.no med ID 165241

Kontakt

Louise Pettersen
Ass. kommunalsjef / byggesakhandsamar
E-post
Telefon 53 67 36 54
Mobil 415 77 063