Varsel om høyring og offentleg ettersyn mindre endring av reguleringslpan Bergslien – Blurnes

I medhald av plan- og bygningslova §12-10 leggjer Eidfjord kommune ei mindre endring av reguleringsplan Bergslien – Blurnes (planID: 1986001) ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Høyringsfrist 14.06.2023

Føremål og planprosess

Føremålet med planendringa er å justera reguleringsplanen etter faktiske forhold på gbnr. 25/53 og gbnr. 25/241. Det er ei justering av arealføremål til offentlig bruk og utleiehytter/naust. Endringa gjev ikkje endringar i føresegn. Reguleringsendringa vil skje etter forenkla planprosess jf. plan- og bygningslova §12-14.

Høyring og offentleg ettersyn av planforslag

I samsvar med pbl. §§12-10 og 12-14 vert forslaget lagt på høyring og til offentlig ettersyn i tre (3) veker. Vedlagt ligg dokumentasjon knytt til endringa.

Innspel

Frist for innspel til høyringa er 14.06.2023. Innspel skal merkast med sak 23/242 «Mindre endring av plan – Bergslien-Blurnes».

Innspelet kan sendast per e-post til postmottak@eidfjord.kommune.no eller per brev til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.

Vedlegg