Eidfjord Kommune

Vedtak om mindre endring - reguleringsplan Midtbø - gbnr 21/2

Vedtak om mindre endring - reguleringsplan Midtbø - gbnr 21/2

Melding om vedtak:
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 andre ledd vert ei mindre endring av
Detaljregulering for Midtbø (planID: 2013005) vedteke etter forenkla prosess i
Eidfjord formannskap 01.03.23, sak 23/035.

Relevante dokument finn du i kommunen sitt planregister under planID 2013002 og
«mindre endring».

Rett til å klaga på vedtaket

Du har rett til å klaga på vedtaket jf. pbl. § 1-9. Frist for å klaga på vedtaket er etter
forvaltningslova § 29 satt til 3 veker. Eventuelle klagar sendast til
postmottak@eidfjord.kommune.no, eller til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1,
5783 Eidfjord. Saka skal merkast med 22/1052.

Kontakt

Anne Kommedal
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 58
Mobil 91 62 96 72