4. Ledelsens gjennomgang

Ledelsen i Eidfjord fjellstyre ved daglig leder skal sørge for at det gjennomføres regelmessige gjennomganger av behandling av personopplysninger i virksomheten, i den grad ledelsen anser dette for nødvendig. Slik gjennomgang skal sikre: 

  • At de mål som er satt for behandling av personopplysninger oppnås. 
  • At det gjøres korrigerende tiltak for å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer innenfor lov- og regelverk, herunder Rutinene, samt vurdere oppfølging av korrigerende tiltak. 
  • At det sørges for at internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet er hensiktsmessige, tilstrekkelig og effektive og at det tilfredsstiller relevante krav i lover og regler.