Høyring – kvalitetsnorm for villrein

Etter oppdrag frå Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag til kvalitetsnorm for villrein på høyring.

Høyringsfråsegn skal sendast til Miljødirektoratet innan 2.mars 2020.

For meir informasjon og høyringsnotat:

Høyring - kvalitetsnorm for villrein