Ikkje jakt sør for Nordmannslågen for utanbygds jegerar

Fjellstyret opnar ikkje Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågen for utanbygds jegerar i villreinjakta

Dette grunngjev fjellstyret med:

  • Villreinen treng området som ikkje har stort jegerpress.
  • Fredningssona vert oppretthalde. Dette medvirkar til at dyra har gode moglegheiter til trekk vest og nordover.